Gardło

Gardło jest następnym po jamie gębowej odcinkiem przewodu pokarmowego. Ściany jego utworzone są z mięśni. Dzięki skurczom mięśnie te przesuwają uformowane kęsy do przełyku. Czynność ta nazywa się połykaniem. Przełyk ma kształt rury, otwartej tylko w chwili przesuwania się kęsa pokarmu do żołądka pod wpływem skurczów mięśni przełyku. Skurcze te powodują, że zwierzę może pić wodę i pobierać paszę, mając nisko opuszczoną głowę. Żołądek stanowi rozszerzenie przewodu pokarmowego. U świń i koni żołądek składa się z jednego takiego rozszerzenia, dlatego nazywany jest jednokomorowym, natomiast u bydła, owiec i kóz jest on wielokomorowy, składa się z 4 części: żwacza, czepca, ksiąg i trawieńca (patrz rys. na str. 25). Często trzy pierwsze części nazywa się przedżołądkami.