Zawartość składników pokarmowych w poroście pastwiskowym

Zawartość składników pokarmowych w poroście pastwiskowym zależy przede wszystkim od rodzaju występujących na nim roślin. Najliczniej występują na dobrym pastwisku trawy i rośliny motylkowe, a poza tym także zioła i chwasty. Trawy dzieli się na tak zwane trawy słodkie i kwaśne. Trawy słodkie są paszą wysokowartościową, łatwo strawną, zasobną w białko, sole mineralne i witaminy. Nie wszystkie jednak mają jednakową wartość. Do najlepszych zalicza się: kostrzewę łąkową, wiechlinę łąkową, życicę trwałą, zwaną rajgrasem angielskim, i tymotkę łąkową. Do dobrych traw należą: mietlica biaława, wyczyniec łąkowy, rajgras wyniosły, kupkówka, rajgras włoski i wiechlina błotna. Za średnio dobre trawy uznaje się: mietlicę pospolitą, grzebie- nicę pospolitą, stokłosę bezostną i kostrzewę czerwoną. Do traw małowartościowych, zwykle nie uprawianych, zalicza się: tomkę wonną, kłosówkę miękką, jęczmień mysi i bliźniczkę psią trawkę.